- Prawa pacjenta -

Informacja o prawach pacjenta

Podstawowe unormowanie prawne to ustawa:
– z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta ( DZ. U. 09.52.417)
Ustawa obowiązuje od 5 czerwca 2009r.

Według w/w ustawy do najważniejszych praw pacjenta należy:

  1. Prawo do świadczeń zdrowotnych
  2. Prawo do informacji
  3. Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem
  4. Prawo do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  5. Prawo do poszanowania intymności i godności
  6. Prawo do dostępu osobistego i osób upoważnionych do dokumentacji medycznej
  7. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Tekst ustawy dostępny w Rejestracji.